giới thiệu

Ban Giám Đốc và các thành viên chủ chốt

HUỲNH THỊ THANH TÂM
Director

0965 111 333

amitam@pst.net.vn

TRẦN THỊ KIM LY
Assistant Director

0901 55 00 99
ly.tk@pst.net.vn

NGÔ THỊ ANH THƯ
Managerial Accounting & Admin Manager

0933 182 182
thu.na@pst.net.vn

LÊ THỊ THANH THÚY
CS & Debt Accounting Manager

0933 393 163
thuy.lt@pst.net.vn

NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG
C&B cum Paymaster Accountant Supervisor

0934 040 700
phung.nk@pst.net.vn

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN
Recruitment Specialist & Operation Supervisor

096 12 01234
huyen.nm@pst.net.vn

NGUYỄN THỊ TRANG
BD & Data Supervisor

0931 202 009
trang.nt@pst.net.vn

PHẠM THỊ HƯƠNG THƠM
Senior Operation Supervisor

0907 39 68 79
thom.ph@pst.net.vn

NGUYỄN HUỲNH THANH TÙNG
IT & Data Supervisor

0944 333 993
tung.nt@pst.net.vn

LÊ PHƯỢNG HOÀNG YẾN (PEN)
SENIOR OPERATION SUPERVISOR

0931 243 043
yen.lp@pst.net.vn

LÊ VĂN HÙNG
Operation Supervisor

0901 239 377
hung.lv@pst.net.vn

PHẠM VĂN TUẤN
Operation Supervisor

0932 700 790
tuan.pv@pst.net.vn

TRẦN HUY TOÀN
Operation Supervisor

0963 203 220
toan.th@pst.net.vn

LÊ THÀNH TRUNG
Operation Supervisor

0931 788 780
trung.lt@pst.net.vn