Dịch vụ đóng gói sản phẩm

Dịch vụ đóng gói của chúng tôi được tạo ra để giúp bạn vận chuyển sản phẩm của an toàn hiệu quả nhất.

Hoạt động Customized bao gồm rất nhiều các công việc như: đóng gói, đóng gọi lại, dán nhãn, treo tờ bướm, tháo gở và gói lại, đóng khay, hộp, kết hợp các sản phẩm,…tất cả các công việc theo yêu cầu của Khách hàng.

Customized activities include a lot of work such as: packing, repacking, labeling, hanging flyers, unpacking and repacking, packing trays, boxes, combining products,…all work at the request of Cusstomers.

Các hoạt động trên có thể diễn ra thường xuyên hoặc thời vụ vào những mùa cao điểm và làm cho các Công ty sản xuất cũng như các công ty 3Pls gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nguồn lao động có kỹ năng với số lượng biến đổi một cách kịp thời. PST hoàn toàn có thể chia sẻ khó khăn đó với Quý Công ty bằng việc cung cấp nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm, chắc chắn PST sẽ đóng góp công sức cho Quý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu của mình.

The above activities can take place regularly or seasonally during peak seasons and make it difficult for Manufacturing Companies as well as 3Pls companies to supply skilled labor with variable numbers of workers. change in a timely manner. PST can completely share that difficulty with your company by providing skilled and experienced human resources, PST will certainly contribute efforts for your company to fulfill its targets.